Warunki Korzystania — Umowa Zaufania Intervac

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018 r.

Witaj w Intervac!

Korzystając ze strony internetowej Intervac jako Członek (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami lub naszą Polityką Prywatności, nie korzystaj z Witryny ani żadnej z usług świadczonych przez Intervac.

Podstawowe zasady

 1. Możesz korzystać z Witryny tylko wtedy, gdy masz co najmniej 18 (osiemnaście) lat.

 2. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych usług i opracowywaniem nowych funkcji, aby nasza Witryna była lepsza dla Ciebie i naszej społeczności. W rezultacie możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki, aby dokładnie odzwierciedlić nasze usługi i praktyki. O ile prawo nie stanowi inaczej, takie zmiany będą miały zastosowanie do Ciebie, jeśli będziesz nadal korzystać z Witryny w dowolnym momencie po opublikowaniu takich zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach dokonanych w niniejszych Warunkach, zmieniając datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszych Warunków. Przejrzyj wszelkie zmiany, a jeśli się na nie nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z Serwisu.

Kodeks postępowania członka

 1. Musisz być szczery i uczciwy w kontaktach z Intervac i innymi Członkami. W szczególności :

  1. Musisz upewnić się, że dom oferowany do wymiany jest w pełni i dokładnie opisany i zilustrowany na Twojej aukcji;
  2. Musisz upewnić się, że wszelkie negocjacje z innymi członkami są prowadzone w dobrej wierze z zamiarem zakończenia wymiany domowej jako płatny członek
  3. Musisz być otwarty, prawdomówny, uczciwy i rozsądny we wszystkich takich Negocjacjach;
  4. Musisz być uprzejmy i uprzejmy we wszystkich kontaktach z innymi Członkami oraz odpowiadać na wszelkie uzasadnione prośby.
  5. Nie będziesz publikować ani wysyłać Członkom żadnych treści, takich jak teksty lub zdjęcia, które mogą być niezgodne z prawem, obraźliwe, dyskryminujące, oszukańcze lub naruszające prawa innych osób (w tym między innymi prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności i reklama).
  6. Nie możesz przesyłać wirusów lub złośliwego kodu ani robić niczego, co mogłoby wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić prawidłowe działanie lub wygląd naszej Witryny.
  7. Nie możesz uzyskiwać dostępu ani zbierać danych z naszej Witryny za pomocą zautomatyzowanych środków ani próbować uzyskać dostępu do danych, do których nie masz uprawnień.
  8. Musisz przez cały czas zachować poufność wszystkich informacji uzyskanych w Witrynie oraz wszelkich innych informacji uzyskanych od Członków.
 2. Nie możesz działać w sposób, który kompromituje Intervac

 3. Intervac zastrzega sobie prawo do anulowania członkostwa z dowolnego powodu, w tym między innymi naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności. To anulowanie zostanie wykonane według naszego uznania, bez zwrotu pieniędzy.

Twoje propozycje

 1. Musisz upewnić się że

  1. Nieruchomość jest dostępna do wymiany
  2. obiekt jest czysty
  3. Nieruchomość nie stanowi zagrożenia dla jej mieszkańców
  4. Nieruchomość zawiera wszystkie udogodnienia opisane w jej Ogłoszeniu w idealnym stanie technicznym.
 2. Twoje mienie powinno być w pełni ubezpieczone na wypadek pożaru, kradzieży, włamania i przypadkowego uszkodzenia. Jeśli tak nie jest, musisz poinformować swojego Partnera Giełdy na piśmie przed podpisaniem umowy wymiany.

 3. Jeśli pojazd silnikowy jest oferowany do wymiany

  1. Musisz upewnić się, że pojazd oferowany do wymiany jest sprawny i zgodny z prawem
  2. Musisz upewnić się, że pojazd jest kompleksowo ubezpieczony, chyba że uzgodniono inaczej z Partnerem Wymiany

Poszanowanie własności

 1. Członkowie muszą zapewnić, że zawsze szanują Własność drugiej strony

  1. Musisz zadbać o to, aby przez cały czas utrzymywać w miarę bezpieczne Mienie Partnerów Wymiany i przestrzegać warunków wszelkich obowiązujących polis ubezpieczeniowych oraz żądań przekazanych im przez właściciela;
  2. Przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie nieubezpieczone szkody wyrządzone przez Ciebie w wymienianej nieruchomości, nawet jeśli wynika to z zaniedbania.

Zwierzęta domowe (pupile)

 1. Musisz upewnić się, że wszelkie Zwierzęta są, zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą, wolne od szkodników, robaków i pcheł, zaszczepione i w inny sposób wolne od zagrożeń dla zdrowia i czyste

 2. Należy również zadbać o posprzątanie obszarów na terenie Nieruchomości, do których mają dostęp zwierzęta.

 3. Musisz stosować wysokie standardy opieki nad Zwierzętami.

Odpowiedzialność za negocjacje

 1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie negocjacje dotyczące Wymiany Domów z innymi Członkami.

 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu muszą być rozstrzygane pomiędzy Członkami, którzy bezpośrednio uczestniczyli w Wymianie

 3. Intervac zaoferuje pośredniczenie w sporach między członkami bez ponoszenia odpowiedzialności za późniejsze rozwiązanie lub niepowodzenie rozwiązania.

 4. Intervac może wypowiedzieć lub zawiesić, czasowo lub na stałe, członkostwo wszystkich członków zaangażowanych w nierozwiązany spór. W przypadku takiego zawieszenia lub wypowiedzenia nie zostaną zwrócone żadne zwroty.

Gwarancja wymiany

 1. Jesteśmy tak pewni, że znajdziesz Partnera Wymiany, że jeśli w ciągu pierwszego roku od wystawienia swojej Nieruchomości nie dokonasz Wymiany Domu; bezpłatnie przedłużymy Twoje członkostwo na kolejny rok. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy wymiany (bez względu na przyczynę) i/lub w przypadku działania siły wyższej.

 2. Aby ta gwarancja miała zastosowanie:

  1. Musisz opublikować swoją ofertę, w pełni uzupełnioną zdjęciami i tekstami opisowymi, i musi być «otwarta na wymianę».
  2. Musisz wysłać co najmniej pięćdziesiąt próśb o wymianę do innych członków
  3. Musisz powiadomić swojego przedstawiciela krajowego o zamiarze ubiegania się o bezpłatne przedłużenie przed końcem członkostwa.

Anulowanie wymiany

 1. Aby anulować podpisaną Umowę Wymiany, MUSISZ przedstawić ważny i poważny powód, taki jak śmierć, choroba lub inne nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą Członka.

 2. Musisz poinformować swojego Przedstawiciela Narodowego przed anulowaniem Umowy Wymiany, w tym o przyczynach anulowania. Należy to zrobić, gdy tylko zajdzie potrzeba rozwiązania Umowy Wymiany.

 3. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez swojego Partnera Wymiany w wyniku rezygnacji bez podania przyczyny uznanej przez Przedstawiciela Krajowego za ważne, a Twoje członkostwo może zostać wypowiedziane.

Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Intervac jest odpowiedzialny wyłącznie za publikowanie na Stronie listy swoich członków.

 2. Wymiany Intervac Home Exchange opierają się na wzajemnym zaufaniu. Intervac nie weryfikuje istnienia ani zawartości jakiejkolwiek Nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność wykazów domów lub działania członków, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, treść lub dostępność informacji, do których uzyskano dostęp lub do których są one powiązane poprzez korzystanie z tej usługa.

 3. Intervac nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które mają miejsce w wyniku jakiejkolwiek Wymiany.

 4. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo my i nasi przedstawiciele niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub inne) poniesione przez Ciebie w wyniku korzystania z naszej Witryny

Dostępność i zakończenie

 1. Członkowie mogą w dowolnym momencie i bezpłatnie ustawić swoją aukcję jako „Dostępną” lub „Niedostępną”, logując się i wybierając tę opcję na swoim pulpicie nawigacyjnym.

 2. Jeśli członek zdecyduje się zakończyć swoje członkostwo, może to zrobić za pomocą narzędzia do usuwania profilu dostępnego w sekcji „Przydatne łącza” na swoim pulpicie nawigacyjnym.

 3. Zwroty nie będą przyznawane, gdy członkowie wypowiedzą członkostwo.

Definicje

„Aktywne członkostwo” oznacza status Członka Próbnego, Członka Płatnego lub Członka Wygasłego, który zalogował się na stronie w ciągu ostatniego roku lub który nie osiągnął daty wygaśnięcia.

Wymiana” oznacza czynność udostępnienia Twojego domu lub innego zakwaterowania (zgodnie z opisem w „Ogłoszeniu”) Twojemu „Partnerowi Wymiany”. W zamian Twój „Partner Wymiany” udostępni Ci swój dom lub inne zakwaterowanie. Może się to zdarzyć w tym samym czasie lub nie.

„Umowa wymiany” oznacza umowę między tobą a twoim „partnerem wymiany” zawartą za pomocą „Witryny”

„Partner Wymiany” oznacza „Członka”, z którym się "Wymieniasz".

„Host Member” oznacza „Członka” oferującego korzystanie ze swojej własności innemu „Członkowi” na podstawie „Wymiany” uzgodnionej zgodnie z niniejszymi warunkami.

„Hosted Member” oznacza „Członka” korzystającego z mienia należącego do „Członka goszczącego” na podstawie Wymiany uzgodnionej zgodnie z warunkami.

"Gość” oznacza osobę, która korzysta z Witryny, ale nie jest Członkiem.

„Opis” oznacza prezentację „Obiektu” w „Witrynie”. Każda „Ogłoszenie” posiada unikalny numer identyfikacyjny w Serwisie.

„Wygasły członek” to osoba, która posiadała członkostwo w Intervac, ale data wygaśnięcia tego członkostwa minęła.

„Członek” to członek z opłaconym kontem lub członek w okresie próbnym.

„Negocjacje” oznaczają wszelkie negocjacje prowadzone ustnie lub pisemnie, w tym między innymi za pomocą wiadomości i poczty elektronicznej Witryny.

„Paid membe” to osoba, która posiada płatne członkostwo w Intervac, które jeszcze nie wygasło.

„Zwierzę domowe” oznacza psa, kota lub inne zwierzę domowe i obejmuje każde zwierzę (w tym ptaka), które mogą zajmować własność, ogród lub otoczenie Członka.

„Własność” oznacza jakąkolwiek własność opublikowaną w Witrynie przez Członka. Nieruchomości mogą obejmować, bez ograniczeń, domy, kamienice, mieszkania, kondominia, apartamenty, łodzie, pojazdy rekreacyjne (RV) oraz wszelkiego rodzaju nieruchomości, co do których można racjonalnie oczekiwać, że zapewnią noclegi i do których masz prawne i umowne prawo oferta.

„Przedstawiciel” i „Przedstawiciel Krajowy” oznacza Agenta lub Organizatora Intervac w określonym kraju lub regionie.

„Trial member” to osoba, która posiada bezpłatne członkostwo w Intervac, które jeszcze nie wygasło.

„Witryna” oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem www.intervac-homeexchange.com oraz wszystkie usługi wymiany domów z dostępem do Internetu zarządzane przez Intervac International.

„My”, „nas”, „nasz” i „Klub” oznacza Intervac; oraz

„Ty”, „Twój”, „Ty” oznacza każdego Członka lub Gościa, który korzysta z dowolnej Strony i/lub uzyskuje dostęp do usług Klubu.

Odniesienia do liczby mnogiej obejmują odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

Odniesienia do dowolnej płci obejmują odniesienia do wszystkich innych płci.

Nagłówki służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację żadnej Reguły.